Privacybeleid

 • Privacy- en cookieverklaring

De DuurzaamheidsConsulent is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De DuurzaamheidsConsulent houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Via de diensten en/of producten van De DuurzaamheidsConsulent worden privacygevoelige gegevens (hierna: “Persoonsgegevens” of “Gegevens”) verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. 

De DuurzaamheidsConsulent., gevestigd aan het Zuiderkruis 9 te ’s-Hertogenbosch is voor de gegevensverwerkingen binnen organisatie de verwerkingsverantwoordelijke. 

 1. Wanneer leggen wij uw gegevens vast?

Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

 1. 3. Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

Naam, adres, postcode en woonplaats.

Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort, geboortedatum en geslacht.

Gezinssamenstelling en woningkenmerken.

Verkeers- en locatiegegevens.

Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder.

Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing.

Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens.

Inkomensgegevens.

Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id., pagina’s die bezocht worden

Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt.

Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën.

Overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s).

Gegevens van overige producten en/of diensten.

 

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken).

We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen van u op te bouwen, zodat we u gerichte content kunnen tonen op onze website(s). En gepersonaliseerde e-mail kunnen toesturen of gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen website(s) (zie ook punt 12. Profilering).

 

 1. Zo komen we aan uw gegevens

We vragen uw gegevens op het moment dat u een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaalt u zelf of u gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kunt invullen op onze website. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat u gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt uw naam, adres en woonplaats gebruikt als u klant wilt worden. 

Bij het invullen van persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke u niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals uw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook punt 11. en 12. Cookies en Profilering. 

Daarnaast kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën.

 1. 5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met uw toestemming (voor zover dat vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons

Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor o.a.: facturatie, inning en onderlinge communicatie

In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij gegevens delen met de bekende social-platforms.

Om een profiel van u aan te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren. Zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen

Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole

Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd

Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. We geven uw persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilinginstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we u vragen naar uw interesses en of u tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie

Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving

Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, LinkedIn en Google. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten.

Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail en via een contactformulier.

De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media

Om onze website(s), en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens, vragen we u eerst om toestemming.

 1. Grondslagen voor de verwerking van uw gegevens

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zo vragen wij uw toestemming voordat we cookies plaatsen.

 1. E-mail

Uw e-mailadres kunnen we gebruiken:

voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (infomail)

voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten (productmail)

voor nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (nieuwsbrief)

U kunt zich voor al deze e-mails afmelden via de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u te informeren over onze producten en/of diensten via campagnes op social media, zoals Facebook, LinkedIn en Google. U kunt zich hiervoor afmelden via : service@deduurzaamheidsconsulent.nl.

 1. Sociaal media

Wij gaan graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. 

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via service@deduurzaamheidsconsulent.nl

 

 1. Cookies

Wij onderscheiden 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies : zijn functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om onze websites zo goed mogelijk te laten werken. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, bijhouden welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn. Daarnaast kunnen we uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt, een berekening wilt maken of producten in uw winkelmandje zet.

 Relevante cookies :  helpen ons onze websites, apps en e-mails zo relevant mogelijk voor u te maken en te personaliseren. Bijvoorbeeld door de acties op proposities op onze website af te stemmen op uw bezoekgedrag in combinatie met u contractgegevens.

 Externe cookies :  maken de koppeling met social media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Google mogelijk en bieden de functionaliteit om bijvoorbeeld informatie te delen op social media of recensies te kunnen lezen. Deze cookies maken het ook mogelijk om online advertenties van De DuurzaamheidsConsulent buiten onze eigen websites voor u zo relevant mogelijk te maken en te personaliseren.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kunt u op elk willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen te gaan.

  

 1. Profilering

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën. Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4. Zo komen wij aan uw gegevens en 9. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens verkrijgen. 

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan uw profiel toevoegen. Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij uw interesses aansluiten. Profilering kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u hebben gekoppeld. U kunt zich hiervoor afmelden via service@deduurzaamheidsconsulent.nl. We sluiten u dan in het vervolg uit van profilering.

 

 1. Bewaren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 1. 12. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw persoonsgegevens om te gaan.

 1. 13. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

 1. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kunt u verzet aan tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het uitoefenen van uw recht van verzet stuurt uw onderbouwing naar service@deduurzaamheidsconsulent.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. 

Bij vragen of klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat u deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand heeft.

 

 

 

Menu